Loading Posts...

Ostatni tydzień z Rafałem Bujnowskim w Galerii Raster!

Prace Rafała Buj­now­skiego nie­ustan­nie podejmują dyskusję z pod­stawowymi właściwościami malar­stwa. Artystę interesuje do czego w istocie służą nam obrazy, jak funkcjonują w prze­strzeni architek­tonicz­nej i społecznej, ale również to, w jaki sposób powstają. Te rozważania doprowadziły malarza do radykal­nych rozstrzygnięć i daleko posuniętej powściągliwości for­mal­nej.

rst6280

Fenomen jego obrazów polega na nie­ustan­nym balan­sowaniu pomiędzy reprezentacją a jej iluzją. Proces malar­ski, nie­rzadko czysto mechaniczny, prowadzi do zaskakujących rezul­tatów i uruchamia kolejny, niejako symetryczny proces lek­tury gotowego obrazu, który uzależniony jest od zmien­nego oświetlenia, dystansu i zaangażowania patrzącego.

 rst6791a

W naj­now­szych pracach Buj­now­skiego powraca motyw syl­wetki ludz­kiej, a minimalizm środków malar­skich służy tym razem reflek­sji o egzysten­cjal­nym zabar­wieniu. Wykonane tuszem kom­pozycje z tytułowej serii “Człowiek na drzewie” to opisana naj­prost­szymi środkami plastycz­nymi metafora uwikłania, ale też swoistego azylu i ukrycia. Podob­nie dwuznaczny charak­ter mają “Świece” – błyskotliwe studia ulatującego nad zgaszonym knotem dymu, wykonane jednym pociągnięciem pędzla. W pracach tych ujaw­nia się kon­tem­placyjny potencjał i nie­znany wcześniej u Buj­now­skiego symbolizm.

 rst6592a

Po wielu latach malarz podej­muje również próby z całkowicie odmienną gamą barwą. Malowany na ton­dach cykl “Mlecze” stanowi kolorystyczną i energetyczną przeciwwagę dla pozostałych prac. Jednocześnie, w charak­terystyczny dla Buj­now­skiego sposób obrazy te chwytają migotliwy stan chwilowego uniesienia, rozbłysku światła i emocji. Tak jak w zwiew­nej figurze ulatującego dymu czy znikającej wśród gałęzi postaci tak i tu lapidarny motyw niesie w sobie metamalarską treść. Czytelne ślady pędzla to nie tylko zapis procesu kon­struk­cji obrazu, ale też dokumen­tacja  malarskiej medytacji w poszukiwaniu naj­bar­dziej traf­nego i wymow­nego gestu – pod­stawowego znaku komunikacji międzyludzkiej.

rst7036a

rst7167a


Leave a Comment